SLO PrzemkówLinki

     
                               

Regulamin Służby Liturgicznej Ołtarza parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Przemkowie

      Służenie do Mszy św. Należy do najzaszczytniejszych czynności w Kościele Bożym. Usługuje się bowiem samemu Panu Jezusowi,  który we Mszy św. składa za nas ofiarę Bogu Wszechmocnemu. Do Mszy św. z wielką skromnością i pokorą, czując się niegodnymi tak wielkiego zaszczytu, służyli królowie polscy i monarchowie obcy dawnego chrześcijaństwa. Dlatego ministrant ma nie tylko umieć dokładnie na pamięć wszystkie modlitwy potrzebne, ale powinien zachować się przy ołtarzu jak najskromniej, w skupieniu i pobożności. ,,Ministrante" ( z łaciny ) znaczy ,,służyć". Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo ,,ministrant" wskazuje na szczególną służbę we Mszy świętej.


UWAGI OGÓLNE

 1. Wspólnotę Służby Liturgicznej Ołtarza tworzą kandydaci, ministranci wszystkich stopni oraz lektorzy.
 2. Każdy członek wspólnoty przynależy do niej dobrowolnie.
 3. Aby stać się pełnoprawnym członkiem wspólnoty, należy odbyć okres wstępny
w formacji: kandydata. Osoby odbywające ten stopień formacji nie mogą czynnie uczestniczyć w odwiedzinach „kolędowych”,
pełnić funkcji w czasie nabożeństw, Sakramentów Św. i Mszy Św., nie dokonują również wyboru prezesa wspólnoty.
 4. Ministrant ma się wyróżniać wzorowym zachowaniem w domu, poza domem i w kościele.
 5. Ministranci przychodzą do służenia minimum 15 minut przed Mszą świętą lub nabożeństwem.
 6. Ministranci, służący przy ołtarzu, powinni być w stanie łaski uświęcającej, aby móc zawsze przyjąć Pana Jezusa do swego serca.
Do Komunii św. ministranci starają się przystępować, ile razy są na Mszy świętej.
 7. Każdy ministrant niech stara się o uświęcenie swej duszy przez:
  - częstą spowiedź i Komunię św.,
  - przez pobożne słuchanie i służenie,
  - przez pobożny, pełen zrozumienia udział w innych nabożeństwach kościelnych,
  - przez nawiedzanie i adorację, zwłaszcza w piątki, Najświętszego Sakramentu,
  - przez codzienne odmawianie chociaż dziesiątki różańca św.,
 8. W ZAKRYSTII OBOWIĄZUJE MILCZENIE. Ministranci nie rozmawiają ze sobą w zakrystii. Mogą jedynie półgłosem ustalić funkcje liturgiczne.
 9. Ministrant przychodzący na służenie w niedzielę, święta, śluby i pogrzeby powinien mieć strój galowy ( czarne spodnie i buty, żadnych bluz z kapturem ) w miarę możliwości w takim stroju przychodzimy na służenie w tygodniu.
 10. Strój ministranta powinien być zawsze czysty i wyprasowany, po Mszy Św.
lub nabożeństwie zabierany do domu lub wieszany w szafie.
 11. Ministranci zobowiązani są do wewnętrznej formacji przez udział w zbiórkach.
 12. Ministrantom nie wolno:
 - brać do ust żadnych napojów alkoholowych,
 - palić papierosów,
 - używać narkotyków.
 13. Ministranci uiszczają u skarbnika miesięczne składki w wysokości 2 zł.
 14. Ministranci, którzy nie uzyskają 100% frekwencji na koniec roku liturgicznego, nie uczestniczą w odwiedzinach „kolędowych”.
 15. Czterech pierwszych ministrantów z największą frekwencją w odwiedzinach „kolędowych” uczestniczy o jeden raz więcej,
niż pozostali ministranci.

MODLITWA PRZED I PO SŁUŻENIU

 1. Ministranci ustawiają się do służenia minimum 5 minut przed Mszą świętą lub nabożeństwem.
 2. Przed Mszą Św. lub nabożeństwem ministranci wspólnie z Celebransem odmawiają modlitwę przed służeniem.
 3. Po Mszy Św. lub nabożeństwie ministranci odmawiają modlitwę po służeniu, kończąc ją znakiem krzyża.
 4. Każdy ministrant zna modlitwy na pamięć.

SŁUŻBA LITURGICZNA

 1. Służba liturgiczna odbywa się wg wyznaczonego grafiku dla poszczególnych grup ministrantów (codziennie).
 2. Ministranci przy ołtarzu mają zawsze złożone ręce, nie rozglądają się i nie rozmawiają.
 3. Każdy ministrant zobowiązany jest do służenia w tygodniu według następującego porządku:
 - Kandydaci: dowolny dzień tygodnia + niedzielna Msza Św., godz. 11.00,
 - Ministranci Szkoły Podstawowej: jeden wyznaczony dzień tygodnia + niedzielna Msza Św., godz. 11.00, 18.00 według grafiku,
 - Ministranci Gimnazjum: jeden wyznaczony dzień tygodnia + niedzielna Msza Św., godz. 9.30,
 - Ministranci Szkoły Średniej: dowolny dzień tygodnia + niedzielna Msza Św., godz. 9.30.
 4. Wszystkie nieobecności ministrant ma obowiązek usprawiedliwić w ciągu dwóch tygodni.
 5. Wszystkie funkcje na mszach św. wykonują tylko ministranci.
 6. Ministranci sumiennie zapoznają się z grafikiem służenia codziennego i niedzielnego, który obowiązuje od początku września do końca czerwca.
 7. Na dwa tygodnie przed planowanym wyjazdem w czasie wakacji lub ferii ministrant ma obowiązek przynieść na kartce informację
o wyjeździe.
 8. W przypadku, gdy ministrant nie wyjeżdża na wakacje lub ferie ma obowiązek uczestniczenia we Mszy Św. i nabożeństwach według ustalonego grafiku.
 9. Ministrant w kościele we Mszy świętej uczestniczy w stroju liturgicznym i w prezbiterium a nie "na kościele".
 10. Ministrant nie ma prawa wyjść od ołtarza do zakrystii w trakcie Mszy świętej, bez uzasadnionej przyczyny.

PUNKTACJA

      obecność na służeniu w niedzielę 4 pkt./4 pkt.
      obecność na służeniu w tygodniu 2 pkt./2pkt.
      obecność na służeniu w pierwszy piątek miesiąca 5 pkt./5 pkt.
      obecność na zbiórce 4 pkt./4 pkt.
      nieobecność nieusprawiedliwiona 0 pkt./4 pkt.
      nieobecność usprawiedliwiona 0 pkt./0 pkt.
      obecność na dodatkowym służeniu 3 pkt./0 pkt.
      obecność na dodatkowym służeniu w czasie ferii/wakacji 5 pkt./0 pkt.
      dwa służenia w jeden dzień powszedni 5 pkt./2 pkt.
      dwa służenia w niedzielę/święto 11 pkt./4 pkt.
      służenie na ślubie 12 pkt./0 pkt.
      służenie na ślubie a nieobecność na swoim służeniu 10 pkt./2 pkt.
      służenie na ślubie + swoje służenie 14 pkt./2 pkt.
      Służenie na pogrzebie 10 pkt./0 pkt.
      służenie na pogrzebie a nieobecność na swoim służeniu 8 pkt./2 pkt.
      służenie na pogrzebie + swoje służenie 12 pkt./2 pkt.

      Punkty liczone są w następujący sposób, przykład: 0 pkt./4 pkt. czyli realizacja 0 pkt., plan 4 pkt.

      Punkty dodatkowe:

      ministrant miesiąca 15 pkt.
      100% obecności na nabożeństwach 30 pkt.
      najwięcej obecności na nabożeństwach 20 pkt.
      wzorowa/bardzo dobra ocena z zachowania 30 pkt.
      nieodpowiednia i niższa ocena z zachowania -30 pkt.
      celująca/bardzo dobra ocena z religii 30 pkt.
      dopuszczająca i niższa ocena z religii -30 pkt.
      zawieszenie ministranta -30 pkt.
      jednorazowe zawieszenie ministranta -10 pkt.
      dodatkowe zadania do 30 pkt.

MIESIĘCZNE GODZINY SKUPIENIA

 1. Do miesięcznych godzin skupienia należą:
 - Msza Św. w pierwszy czwartek miesiąca, wraz z adoracją Najświętszego Sakramentu/ ministranci Szkoły Podstawowej
 - Msza Św. w pierwszy piątek miesiąca, wraz z adoracją Najświętszego Sakramentu/ ministranci Gimnazjum i Szkoły Średniej
 2. Do uczestnictwa w godzinach skupienia są zobowiązani wszyscy lektorzy, ministranci i kandydaci.
 3. Do uczestnictwa w godzinach skupienia ministranci powinni zaprosić swoje rodziny: rodziców, rodzeństwo.

NAGRODY I KARY

 1. Wobec ministranta, który będzie lekceważył sobie obowiązki ministranckie, niewłaściwie zachowywał się w czasie zbiórek, nabożeństw, przed i po Mszy Św. lub w jej trakcie, który poprzez swoją postawę poza służeniem i zbiórkami będzie przynosił wstyd gronu ministranckiemu (kradzieże, palenie papierosów, picie alkoholu, używanie narkotyków, uwagi w szkole itp.) będą wyciągane konsekwencje:
 - rozmowa z Opiekunem,
 - rozmowa z Opiekunem i Rodzicami,
 - rozmowa z księdzem Proboszczem,
 - zawieszenie w funkcji ministranta (czas będzie określony przez Opiekuna),
 - nie uczestniczenie w odwiedzinach „kolędowych”,
 - wydalenie z grona ministrantów.
 2. Za dopisywanie obecności na wiszącym w Zakrystii grafiku służeń grozi zawieszenie w czynnościach ministranta, łącznie z jego wydaleniem ze wspólnoty.
 3. Co pewien czas, wśród wyróżniających się ministrantów, będą przyznawane nagrody.
 4. Za sumienne i godne wykonywanie posługi istnieje możliwość otrzymania nagrody rzeczowej, przyznawanej na koniec roku liturgicznego.


ZARZĄD SŁUŻBY LITURGICZNEJ OŁTARZA

 1. Moderator: funkcję tę pełni opiekun wspólnoty, który jest odpowiedzialny za całościową formację, ma decydujący głos przy podejmowaniu wszelkich decyzji, jest odpowiedzialny za nabór nowych członków oraz sprawuje opiekę nad całą wspólnotą.
 2. Prezes: osoba wybierana w tajnym głosowaniu przez wszystkich członków wspólnoty. Kandydować na stanowisko może jedynie ministrant z co najmniej 4 letnim stażem, który nie ukończył jeszcze szkoły średniej. Do jego obowiązków należy godne reprezentowanie całej wspólnoty publicznie. Prezes jest również pośrednikiem pomiędzy członkami wspólnoty a moderatorem, z którym wspólnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania wspólnoty. Prezes jest wybierany na okres jednego roku z możliwością ponownego wyboru na stanowisko po zakończeniu kadencji.
 3. Skarbnik: do jego obowiązków należy dbanie o sprawy finansowe, wybierany jest w tajnym głosowaniu przez całą wspólnotę. Kandydować na stanowisko może jedynie ministrant z co najmniej 4 letnim stażem, który nie ukończył jeszcze szkoły średniej Kandydatura ministranta na to stanowisko musi uzyskać poparcie moderatora i prezesa. Skarbnik wybiera sobie pomocnika z grupy do której on sam nie należy. Ułatwi to zbieranie składek.

PRZYJĘCIE KANDYDATÓW

 1. Przyjmowanie aspirantów do SLO odbywać się będzie zawsze na początku każdego roku szkolno – katechetycznego. Uroczysta Msza św. z przyjęciem aspirantów odbywać się będzie w Niedzielę poprzedzającą Święto św. Stanisława Kostki.
 2. Uroczyste przyjęcie kandydatów do grona ministrantów odbywać się będzie w Wielki Czwartek.
 3. Odnowienie przyrzeczeń ministranckich odbywać się będzie w Wielki Czwartek i na początku każdego roku szkolno - katechetycznego.

SPOTKANIA Z RODZICAMI

 1. Spotkanie z rodzicami kandydatów na ministrantów odbywać się będzie przed ich uroczystym przyjęciem (termin zostanie podany na ogłoszeniach parafialnych).
 2. Spotkanie z rodzicami kandydatów, ministrantów, lektorów odbywać się będziew podanym wcześniej terminie
( co najmniej 2 razy w roku ).
 3. W razie potrzeby, będą kierowane do rodziców listy lub rozmowy telefoniczne.


WSPÓLNE WYJAZDY

 1. W zależności od finansów SLO oraz terminów wakacji i ferii zimowych przewidziane są wspólne wyjazdy z Opiekunem (terminy wyjazdów i miejsca zostaną podane w odpowiednim czasie).


POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 1. Za nieprzestrzeganie powyższego regulaminu zostaną wyciągnięte konsekwencje w postaci upomnienia, zawieszenia bądź wydalenia ze wspólnoty.Przemków, wrzesień AD 2017  

© 2018 - SLO Przemków - P.Juchom - wszelkie prawa zastrzeżone.