SLO Przemków
     
                                   Modlitwa przed rachunkiem sumienia

  Panie Boże, zgrzeszyłem przeciw Tobie. Nie jestem już godzien nazywać się Twoim dzieckiem. Pragnę powrócić do Ciebie i szczerze wyspowiadać się ze wszystkich moich grzechów. Przyjdź Duchu Święty, oświeć mój rozum, abym dokładnie poznał swoje grzechy, szczerze za nie żałował, postanowił poprawę i z pokorą je wszystkie wyznał na spowiedzi.


    I Przykazanie – Mówi o miejscu Boga w naszym życiu.

  Czy mam czas dla Ciebie, czy nie jesteś spychany na margines życia, na koniec dnia? – czy nie brakuje codziennej modlitwy, i jak ta modlitwa wygląda? Może jest odmawiana bezmyślnie i w pośpiechu? – czy moja wiara w Ciebie się rozwija ( poprzez np. czytanie Pisma św., innych książek religijnych)? – czy to co czytam, oglądam, a także ludzie, których spotykam, pomagają mi zbliżać się do Ciebie, czy mnie od Ciebie oddalają? – czy umiem się przyznać do wiary i przeciwstawić złu tam, gdzie je dostrzegam?


    II Przykazanie – Mówi o szacunku wobec Boga i tego, co święte.

  Czy nie odrzucam Twojej woli wyrażonej w przykazaniach i nauce Kościoła ( np. przez mówienie: „dla mnie to nie jest grzechem”)? – czy nie odrzucam Ciebie przez długotrwałe unikanie spowiedzi św. i trwanie w grzechu śmiertelnym? – czy nie przysięgałem bez potrzeby, fałszywie, lub czy dotrzymywałem przysięgi? – czy nie wyszydzałem Kościoła, ludzi, którzy starają się na co dzień ukazywać swoją wiarę? – czy szanowałem imiona i rzeczy święte?


    III Przykazanie – Mówi o wypełnianiu obowiązków religijnych.

  Czy brałem udział we Mszy św. w niedzielę i święta ( jeżeli zdarzały się zawinione nieobecności, należy podać ilość i powód ), w jaki sposób uczestniczę we Mszy św. ( słuchanie i zaangażowanie we wspólną modlitwę )? – czy nie zakłócam świątecznego charakteru niedzieli przez niepotrzebną pracę? – czy staram się ubogacić niedzielę czytaniem Biblii, dobrych książek, oglądaniem dobrych programów w telewizji lub ciekawymi Spotkaniami? – czy potrafię przypomnieć domownikom o Mszy św. i właściwym przeżyciu niedzieli? – czy zachowuję posty nakazane w Kościele? – czy powstrzymywałem się od udziału w zabawach i dyskotekach w okresie Adwentu i Wielkiego Postu? – czy przystąpiłem do spowiedzi i Komunii św. w okresie wielkanocnym?


    IV Przykazanie – Jest wezwaniem do okazywania szacunku i wdzięczności rodzicom, nauczycielom i przełożonym.

  Jak odnoszę się do wspomnianych osób? – czy jestem uczciwy, prawdomówny w stosunku do nich? – czy dbam o ich dobre imię? – czy podejmuję codzienne obowiązki domowe i szkolne? – czy jestem gotowy do wzięcia odpowiedzialności za sprawy domowe, rodzinne ( np. pomoc w sprzątaniu, czy innych domowych zajęciach? )


    V Przykazanie- Wzywa nas do szacunku oraz ochrony życia swojego i innych.

  Czy szanuje i bronię życia na każdym etapie jego istnienia ( od poczęcia, aż do śmierci )? - czy godzę się na jego lekceważenie ( zwłaszcza w dyskusjach na temat zabijania dzieci nienarodzonych )? - czy dbam o zdrowie ( zażywanie narkotyków, nadużywanie alkoholu, palenie papierosów, nieodpowiedni ubiór, okaleczanie się )? - czy znieważam drugiego człowieka słowem lub czynem? – czy ulegam uczuciu nienawiści, złości? - braku dążenia do zgody? - niechętnego przebaczania? - próbom samobójczym? - czy uciekam z domu? - dręczę zwierzęta? - niszczę przyrodę?


    VI Przykazanie staje na straży godności człowieka i szacunku w dziedzinie przekazywania życia.

  Grzechy przeciw temu przykazaniu to: - współżycie przedmałżeńskie, - rozbudzanie pożądliwości przez pieszczoty i pocałunki, - uczynki nieskromne dokonywane w samotności ( samogwałt, czyli masturbacja, onanizm), nieskromne rozmowy, - rozbudzanie pożądliwości i nieskromnych myśli przez lekturę, oglądanie filmów lub czasopism pornograficznych, - prowadzenie innych ludzi do nieczystości przez słowa i czyny.


    VII Przykazanie – Stoi na straży własności drugiego człowieka oraz własności wspólnej.

  Czy kradłem? – niszczyłem własności innych lub wspólną ( np. urządzeń miejskich )? – nie oddałem rzeczy skradzionych lub znalezionych, gdy znamy właściciela? – oszukiwałem? Należy w tym przypadku określić także jak wielka była szkoda wyrządzona przez mój grzech.


    VIII Przykazanie – Mówi o odpowiedzialności za słowo.

  Czy mówiłem prawdę, czy kłamałem, czy nie posługuję się półprawdą? – czy nie zaszkodziłem komuś poprzez oszczerstwo ( mówienie nieprawdy ),- obmowę ( rozgłaszanie słabości drugiej osoby ), plotki, podejrzenia i posądzenia? – jak wyglądało spełnianie obietnic i dotrzymywanie tajemnicy? – czy w życiu nie zachowuję się w sposób obłudny? – czy potrafię uznać własne błędy i doceniać zalety innych?


    IX Przykazanie – Obejmuje grzechy, które są znakiem wewnętrznego nieuporządkowania w dziedzinie seksualnej.

  Czy świadomie i dobrowolnie dopuszczam nieskromne myśli, wyobrażenia i pragnienia? – czy zdobywanie wiedzy z dziedziny seksualnej, które jest czymś potrzebnym, nie prowadzi do rozbudzenia tej sfery życia? – czy nie zdarzają sie rozmowy, które mają doprowadzić do rozbudzenia pożądania? – czy celowo nie poszukuję tego, co prowadzi do grzechów nieczystych? – czy świadomie i dobrowolnie nie podtrzymuję w swej pamięci nieskromnych myśli, pragnień i obrazów? – czy nie jestem dla innych powodem nieskromnych myśli i wyobrażeń przez sposób bycia, słowa, ubiór? – czy celowo nie ubieram na siebie takich strojów, które mają „prowokacyjny charakter”?


    X Przykazanie – Zwraca uwagę na sferę niewłaściwych pragnień, które rodzą siew człowieku na widok tego, co inni posiadają.

  Czy ulegam rodzącemu się uczuciu zazdrości? – czy stan posiadania innych rodzi we mnie uczucia nienawiści, nieżyczliwości i czy nie prowadzi do podejrzeń, obmowy? – czy umiem się cieszyć i dziękować Bogu za to, co posiadam? – czy umiem się dzielić z innymi tym co mam? – czy jestem wrażliwy na potrzeby innych ludzi, czy dostrzegam ich potrzeby? – czy moje życie jest poukładane wg właściwej hierarchii wartości ( czy sprawy materialne nie zasłaniają tego, co prowadzi do Boga i ludzi )?


    Modlitwa po spowiedzi

  Boże mój, dziękuję Ci za Twą wielką dobroć, za przebaczenie grzechów. Dziękuję Ci za życie łaski, które mi dałeś. Umocniłeś mnie do walki z grzechem. Pragnę pamiętać, jaką cenę zapłacił Chrystus, aby obdarzyć mnie dobrem. Pomóż mi wytrwać w postanowieniach i więcej nie grzeszyć. Amen.

© 2018 - SLO Przemków - P.Juchom - wszelkie prawa zastrzeżone.